KINOTERAPIE

Kinoterapie - síla terapeutických nástrojů

Cinematherapy: The Healing Power of Therapeutic Tools 2022-3-CZ01-KA210-YOU-000093718

Tento projekt je určen zejména pro učitele a zaměstnance školy a je zaměřen na práci s mládeží, která má specifické potřeby na vzdělávání. Na společném projektu se domluvili partneři z Kréty, ČR, Turecka, Rumunska a Holandska. Cílem je zvýšit kompetence učitelů v této oblasti a zapojit žáky s SVP lépe do výuky.

AGROEKOLOGIE

Agroekologie je nauka o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím, přičemž do organismů zahrnujeme i člověka a prostředím míníme zemědělskou krajinu. Je to koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale zahrnuje také společenské a environmentální aspekty a péči o krajinu. Pro agroekologický přístup je velmi významná role spotřebitelů, jako aktérů utváření celého potravinového systému směrem k udržitelnosti.

Agroekologie stojí na třech pilířích, jedná se o takzvanou triádu propojující zemědělskou praxi, sociální stránku a výzkum. Samotná praxe není zas tak nová. Přestože se u nás pojem agroekologie používá jen zřídka, s jeho principy a postupy se řada zemědělců ztotožňuje. Jedná se například o šlechtění odrůd rezistentních vůči suchu, bezorebné zemědělství, komunitou podporované zemědělství či veřejné stravování založené na propojování lokálních producentů s jídelnami ve školách či nemocnicích.

Se zemědělskou školou v La Fontanie ve Francii ( EPLEFPA-FONTAINES) spolupracujeme již delší dobu. Společné návštěvy nás vždy inspirují, a proto jsme se rozhodli společně s německou školou spolupracovat v projektu Erasmus na téma Agroekologie.
Žádost byla schválena v roce 2019 a o rok prodloužena. Výzva v tomto období byla spíše sociální než odborná. Provázelo nás období „kovidové“, ve kterém německý partner odstoupil. Vytvořili jsme společnou platformu na e-twinning +. Studenti si založili své medailonky, přibývaly článečky na jednotlivá témata agroekologie a nastoupil zákaz cestování.
To nám ale nezabránilo v projektu pokračovat. Zabývali jsme se zejména tématy půdopokryvných plodin a meziplodin, využívání bylinných výluhů a odvarů na ošetřování rostlin, prevencí a bio-ochranou chorob a škůdců rostlin a mnoho dalších témat.
Na školní ekologické zahradě jsme všechna témata vyzkoušeli. Díky spolufinancování dalších projektů a sponzorského daru Ing. Karla Zemana jsme ve spolupráci se ekocentrem Huslík vybudovali záchytná jezírka na zadržování vody ze střechy učebny a ze skleníku. Voda bude sloužit k zalévání plodin a bude čerpána čerpadlem na větrný pohon. Založili jsme záhon bylinek. Díky projektu jsme mohli nakoupit drobné nářadí, které v zahradě využijeme. Například secí jednotky na dvojí využití, drobné přístroje na základní diagnostiku ukazatelů v půdě. Také různé varianty ekologických postřiků.
V rámci projektových dnů v červnu a červenci jsme s tématem agroekologie seznámili další kolegya žáky. Ve Francii je předmět agroekologie běžně začleňován do výuky na zemědělských školách a je součástí konvenčního zemědělství.
Jakmile to doba dovolila, plánovali jsme společnou výměnu studentů. Vycestovali jsme v červnu 2022 s 30ti žáky oboru agropodnikání na týden do Francie. Naši žáci bydleli na internátu a měli možnost seznámit se s chodem dvou částí školy. Na exkurzích v okolí si prohlídli komunitní zahradnictví, seznámili se různými typy farem pro chov skotu Charolais  včetně muzea, s chovem ovcí, drůbeže a školním zemědělským podnikem. Velmi zajímavý je například projekt chovu kuřat a perliček v sadu. Společně jsme hráli hru agrochalenge, diskutovali o problémech a výzvách současného zemědělství. Přínosem projektu byla i cesta. V pohoří Vogézy jsme se setkali s původním místním plemenem Vosigenne (vogézský skot), ve vesničce Charolais a okolí jsme se seznámili s historií chovu ovcí a skotu plemene Charolais a v oblasti Montbéliard jsme se potkávali se stády skotu plemene Montbelier.

Vzhledem k válečné situaci na Ukrajině nakonec 40 plánovaných žáků z Francie do naší školy nedorazilo. Naše přátelství však přetrvává a budeme hledat další možnosti jak společně na této cestě pokračovat.

Druhé společné setkání proběhlo na ostrově St . Martin, holandské části ostrova

Využili jsme místní podmínky s hluboce zakořeněnou uměleckou a kulturní historií místní kultury, které jsou ovlivněny multikulturálním prostředím ostrova.

Naše workshopy probíhaly zejména v místní škole Methodist Agogic center pod organizační taktovkou partnerské organizace Love_Learn fundation . Na této škole mají hodně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména k těmto žákům se celý program vztahoval.

Místní lektoři a učitelé nás seznámili s vlivem uměleckých směrů na výuku ve škole. Probírali jsme zejména vliv výtvarného umění, jeho využití v matematice, chemii a přírodovědných předmětech. Využití hudby a filmové tvorby probíhá při výuce zeměpisu a dějepisu,posiluje zejména projev a sebeuvědomění žáků. Měli jsme také možnost se seznámit se zapojením IT médii do přírodovědných předmětů.

Velmi zajímavý byl workshop na tvorbu a zpracování krátkého filmu – videa, který probíhal v autdorovém prostředí. Využili jsme místních podmínek k tvorbě krátkého videa.

Clara Reyes z ministerstva kultury nás velmi zaujala svoji přednáškou o kořenech výtvarného umění, hudby, kinematografie a tance na ostrově. Součástí jejího workshopu byla i ukázka tance původních otroků při získání svobody.

Velmi zajímavý workshop na využití rytmů ve výuce proběhl pod vedením Kentyho. Toto cvičení má pozitivní vliv na propojování hemisfér a je vhodné k probuzení pozornosti žáků.

Velmi zajímavý byl kulturně historický workshop pod vedením Mr. Richarda, který se zabýval mapováním historických míst na ostrově.

Na tomto netradičním místě jsme se ve volném čase zajímali také o místní faunu a flóru, zemědělství, které je na ostrově provozováno v minimální míře. Vzhledem ke krátkému dni na prozkoumání ostrova nebylo více prostoru. Zaznamenali jsme však důsledky řádění hurikánu Irma v roce 2017, slamy a staré vraky aut a luxusní hotely na druhé straně. Krásnou přírodu a skládky odpadů.

Tato školící aktivita přinesla všem účastníkům lepší porozumění mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvědomili jsme si vlive kultury na výuku a vzdělávání.

Michaela Znamínková. Koordinátor projektu.