Seznam přijatých na obor vzdělání VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Poučení

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole Poděbrady, p.o. musí potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v pondělí 2. 5. 2022 v době od 15:00 do 17:00 hodin. Zároveň je možné odevzdat zápisový lístek a získat další informace.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou, jestliže si jej nepřevezmou osobně ve škole. Pokud i nadále trvá zájem o studium na tomto oboru, je možné se do 3 pracovních dnů proti rozhodnutí ředitelky školy odvolat.

V rozhodnutí je uveden celkový přepočtený počet bodů, které uchazeč získal při přijímacím řízení. Maximální možný zisk je 100 bodů. Pro možnost porovnání a v souladu s právním předpisem uvádíme počet získaných bodů nejlepšího uchazeče a také toho, který byl přijat s nejmenším počtem bodů:

Nejlepší výsledek: 92,222

Nejnižší počet bodů, který stačil pro přijetí: 53,289

 

Seznam přijatých uchazečů (kdo není v seznamu uveden, nebyl přijat)

 

Evidenční číslo

 

0223

0233

 

0214

0203

 

0201

0227

 

0228

0205

 

0253

0248

 

0251

0209

 

0216

0234

 

0258

0207

 

0229

0204

 

0257

0246

 

0224

0212

 

0235

0256

 

0213

0241

 

0215

0243

 

0244

0238

 

0218

0232

 

0236

0226

 

0217

0252

 

0222

0206

 

0230

0211

 

0247

0242

 

0259

0250

 

0245