Seznam přijatých na obor vzdělání VETERINÁŘSTVÍ

Poučení

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole Poděbrady, p.o. musí potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v pondělí 2. 5. 2022 v době od 15:00 do 17:00 hodin. Zároveň je možné odevzdat zápisový lístek a získat další informace.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou, jestliže si jej nepřevezmou osobně ve škole. Pokud i nadále trvá zájem o studium na tomto oboru, je možné se do 3 pracovních dnů proti rozhodnutí ředitelky školy odvolat.

V rozhodnutí je uveden celkový přepočtený počet bodů, které uchazeč získal při přijímacím řízení. Maximální možný zisk je 100 bodů. Pro možnost porovnání a v souladu s právním předpisem uvádíme počet získaných bodů nejlepšího uchazeče a také toho, který byl přijat s nejmenším počtem bodů:

Nejlepší výsledek: 90,400

Nejnižší počet bodů, který stačil pro přijetí: 71,444

 

Seznam přijatých uchazečů (kdo není v seznamu uveden, nebyl přijat)

 

Evidenční číslo

 

0320

 

0336

0344

 

0345

0370

 

0327

0411

 

0347

0343

 

0367

0315

 

0324

0329

 

0301

0305

 

0391

0348

 

0330

0339

 

0311

0340

 

0322

0334

 

0410

0381

 

0326

0308

 

0342

0349

 

0405

0353

 

0333

0359

 

0335

0382

 

0363

0318

 

0350

0379

 

0307