Seznam přijatých na obor vzdělání AGROPODNIKÁNÍ

Poučení

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole Poděbrady, p.o. musí potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v pondělí 2. 5. 2022 v době od 15:00 do 17:00 hodin. Zároveň je možné odevzdat zápisový lístek a získat další informace.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou, jestliže si jej nepřevezmou osobně ve škole. Pokud i nadále trvá zájem o studium na tomto oboru, je možné se do 3 pracovních dnů proti rozhodnutí ředitelky školy odvolat.

V rozhodnutí je uveden celkový přepočtený počet bodů, které uchazeč získal při přijímacím řízení. Maximální možný zisk je 100 bodů. Pro možnost porovnání a v souladu s právním předpisem uvádíme počet získaných bodů nejlepšího uchazeče a také toho, který byl přijat s nejmenším počtem bodů:

Nejlepší výsledek: 91,600

Nejnižší počet bodů, který stačil pro přijetí: 59,867

 

Seznam přijatých uchazečů (kdo není v seznamu uveden, nebyl přijat)

 

Evidenční číslo

 

0034

0020

 

0054

0056

 

0009

0027

 

0032

0065

 

0014

0033

 

0044

0006

 

0052

0017

 

0015

0030

 

0063

0053

 

0049

0042

 

0004

0066

 

0047

0051

 

0046

0060

 

0019

0012

 

0011

0001

 

0026

0022

 

0008

0028

 

0037

0040

 

0057

0043

 

0010

0016

 

0041

0002

 

0061