Přijímací řízení

Přihlášky sečteny - všichni musejí absolvovat test obecných studijních předpokladů

Sečetli jsme došlé přihlášky ke studiu a je jisté, že na obory agropodnikání, veterinářství i právo a veřejná správa máme víc přihlášek, než kolik je volných míst. Z tohoto důvodu (a v souladu s průběžně poskytovanými informacemi) budou všichni uchazeči muset vykonat školní přijímací zkoušku - test obecných studijních předpokladů.

Podrobnosti k organizaci přijímacích zkoušek budou zveřejněny později, podle aktuální epidemiologické situace.

Zájemci se mohou seznámit s ukázkovými úlohami k první části testu, která se zabývá prací s textem. Správné odpovědi a další část ukázkových úloh zveřejníme za týden.

UKÁZKOVÉ ÚLOHY PRO PRÁCI S TEXTEM.

Přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM bylo ukončeno 25. 2. 2021

Vzhledem k velmi malému počtu přihlášek bylo ukončeno přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM. V souladu s předem poskytnutými informacemi si uchazeči o tento obor studia mohou přihlášku přesunout na jiný obor na naší škole, nebo si ji vzít zpět a uplatnit ji na jiné škole. Upozorňujeme však na to, že toto je nutno provést nejpozději do 1.března 2021, kdy končí termín pro podávání přihlášek.

Tato situace nás velice mrzí a omlouváme se všem za vzniklé komplikace.

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Agrodpodnikání

denní

4

Maturitní zkouška

30

?

Právo a veřejná správa

denní

4

Maturitní zkouška

30

?

Přírodovědné lyceum
denní
4

Maturitní zkouška

30

?
Veterinářství
denní
4

Maturitní zkouška

30

?

Podrobnosti o přijímacích zkouškách

Zde budou postupně přidávány informace o právě probíhajícím přijímacím řízení.


V souladu s opatřením MŠMT se v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 na naší škole nebude konat jednotná přijímací zkouška. Pouze v případě, že bude na některý obor vzdělání víc přihlášených, než můžeme přijmout, musí se na tento obor konat školní přijímací zkouška. Tu pak budou tvořit otázky z obecných studijních předpokladů.

Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků  školní přijímací zkoušy (testu obecných studijních předpokladů). Pro celkové hodnocení žáků určila ředitelka naší školy poměr: 50% průměr známek z vysvědčení a 50% výsledky testů.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 50. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 50 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přidány body za test obecných studijních předpokladů (maximum je 50 bodů).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika
 • Pokud na některý obor nebude více uchazečů, než je volných míst, budou uchazeči seřazeni jen podle bodů za vysvědčení ze základní školy a všichni obdrží rozhodnutí s výsledkem "Přijat(a)".
Image

Kontakt


Máte dotaz?


Ing. Milena Kavková
ředitelka školy
kavkova@szes.cz
+420 325 503 180


Kam poslat přihlášku?


Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
Boučkova 355
290 40 Poděbrady

Ještě nevíš, který obor studovat?

Podívej se na naši nabídku

Vyber si obor