Přijímací řízení

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 19.5.2021 vydala ředitelka školy oficiální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáků do prvního ročníku. Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole. Rozhodnutí si mohou ve škole vyzvednout i zákonní zástupci nepřijatých uchazečů. Bližší informace najdete u seznamu přijatých žáků.

Všem přijatým blahopřejeme a těšíme se na jejich zápisové lístky. Nepřijatým připomínáme, že se mohou odvolat. V případě, že dostaneme méně zápisových lístků, než je volných míst, budou změněna rozhodnutí nepřijatým, kteří podají odvolání (opět v pořadí podle výsledků přijímacího řízení). Pokud nepřijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na jinou školu a u nás bude vyhověno jejich odvolání, je první škola povinna vydat jim zápisový lístek zpět.

Podle platných právních předpisů zveřejňujeme evidenční čísla přihlášek všech úspěšných uchazečů společně s bodovým ohodnocením nejlepšího a nejhoršího přijatého uchazeče:

Vyhodnotili jsme výsledky přijímacího řízení

Ve dnech 5. a 6. května 2021 se konaly školní přijímací zkoušky na naší škole. Vyhodnotili jsme jejich výsledky a spojili je s hodnocením ze základní školy v souladu s dříve zveřejněnými kritérii. V současné době je tedy známé pořadí úspěšnosti na všech oborech, které zveřejňujeme jako předběžné výsledky přijímacího řízení na odkazech pod tímto článkem. V současné době oslovujeme ty nejlepší, abychom zjistili, zda vážně počítají s odevzdáním zápisového lístku na naše obory. Podle výsledků tohoto zjišťování paní ředitelka rozhodne, kolika žákům bude moci vystavit rozhodnutí o přijetí (předběžný odhad je minimálně 40 až 45) a kolik žáků přijato nebude.

Rozhodnutí bude vydáno 19. května, což je první den, kdy to platná nařízení umožňují. Pokud některá škola rozhodne dříve (nebo požaduje odevzdání zápisového lístku), porušuje platné předpisy.

Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám

Dne 15.4.2021 jsme odeslali pozvánku k přijímací zkoušce na adresu zákonných zástupců všech žáků, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší škole. Upozorňuji, že pozvánku jsme poslali doporučeně (v souladu s platným nařízením) prostřednictvím České pošty a je nutné ji převzít osobně.

Žáci, kteří mají na naší škole 2 přihlášky, budou mít v obálce 2 pozvánky, ale budou konat zkoušku jen jednou - termín zkoušky je v obou pozvánkách stejný. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazeči. Ten se musí prokázat platným negativním testem či jeho schválenou náhradou. Vstup do budovy školy je povolen pouze hlavním vchodem. Bližší informace jsou přiloženy v obálce s pozvánkou, další se případně mohou objevit na tomto místě na našem webu.

Podrobnější informace k přijímacím zkouškám

Jak už víte, všichni uchazeči o studium na naší škole budou muset vykonat test obecných studijních předpokladů. Podle nových vládních nařízení jsme rozhodli o organizování zkoušek takto:

 • Uchazeči o obor VETERINÁŘSTVÍ budou konat test ve středu 5. května 2021.
 • Uchazeči o obory AGROPODNIKÁNÍ a PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA budou konat test ve čtvrtek 6. května 2021.
Čas zahájení zkoušky bude upřesněn v pozvánce, která vám bude s předstihem doručena. Z důvodu ochrany zdraví plánujeme, že uchazeči budou rozděleni do skupin, které zahájí zkoušku s časovým posunem, aby nedocházelo u školy ke shromažďování příliš velkého počtu osob. Do školy pak budou vpuštěni pouze samotní uchazeči.
Pokud by se některý z uchazečů ze závažných důvodů nemohl zúčastnit zkoušky v uvedeném termínu, je nutné tuto skutečnost oznámit a doložit ve škole. Dále je potřeba se informovat o možnosti náhradního termínu.
V případě, že by však ještě došlo ke změně obecně platných nařízení, museli bychom i my změnit organizaci zkoušek. O tom bychom vás informovali opět na tomto místě.

Přihlášky sečteny - všichni musejí absolvovat test obecných studijních předpokladů

Sečetli jsme došlé přihlášky ke studiu a je jisté, že na obory agropodnikání, veterinářství i právo a veřejná správa máme víc přihlášek, než kolik je volných míst. Z tohoto důvodu (a v souladu s průběžně poskytovanými informacemi) budou všichni uchazeči muset vykonat školní přijímací zkoušku - test obecných studijních předpokladů.

Podrobnosti k organizaci přijímacích zkoušek budou zveřejněny později, podle aktuální epidemiologické situace.

Zájemci se mohou seznámit s ukázkovými úlohami k první části testu, která se zabývá prací s textem. Správné odpovědi a další část ukázkových úloh zveřejníme za týden.

UKÁZKOVÉ ÚLOHY PRO PRÁCI S TEXTEM.

Velmi se omlouvám všem, kteří tu hledali řešení první části úloh a zadání další části. Omylem jsem tyto informace uvedl jen na stránce "Pro uchazeče", přestože původní zadání bylo i tady - na stránce "Přijímací řízení". Tak to dodatečně napravuji.

Řešení první části úloh (Některé úlohy mohou působit ne zcela jednoznačně, to má vést k zamyšlení. V ostrém testu se budeme snažit o jednoznačnější zadání):

1 – c; 2 - d; 3 - b; 4 - b; 5 - d; 6 - a; 7 - b; 8 - c; 9 - a; 10 - e; 11 - b; 12 - d; 13 - d; 14 - d; 15 - c; 16 - c; 17 - c; 18 - e; 19 - d; 20 - e; 21 - d; 22 - a; 23 - c; 24 - d; 25 - b

UKÁZKOVÉ ÚLOHY - DRUHÁ ČÁST

Řešení druhé části úloh:

1 - d; 2 - a; 3 - e; 4 - e; 5 - d; 6 - a; 7 - e; 8 - c; 9 - c; 10 - c; 11 - d; 12 - d; 13 - c; 14 - b; 15 - b; 16 - a; 17 - c; 18 - d; 19 - e; 20 - c; 21 - c; 22 - b; 23 - b; 24 - e; 25 - d; 26 - e; 27 - d

Přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM bylo ukončeno 25. 2. 2021

Vzhledem k velmi malému počtu přihlášek bylo ukončeno přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM. V souladu s předem poskytnutými informacemi si uchazeči o tento obor studia mohou přihlášku přesunout na jiný obor na naší škole, nebo si ji vzít zpět a uplatnit ji na jiné škole. Upozorňujeme však na to, že toto je nutno provést nejpozději do 1.března 2021, kdy končí termín pro podávání přihlášek.

Tato situace nás velice mrzí a omlouváme se všem za vzniklé komplikace.

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Agrodpodnikání

denní

4

Maturitní zkouška

30

?

Právo a veřejná správa

denní

4

Maturitní zkouška

30

?

Přírodovědné lyceum
denní
4

Maturitní zkouška

30

?
Veterinářství
denní
4

Maturitní zkouška

30

?

Podrobnosti o přijímacích zkouškách

Zde budou postupně přidávány informace o právě probíhajícím přijímacím řízení.


V souladu s opatřením MŠMT se v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 na naší škole nebude konat jednotná přijímací zkouška. Pouze v případě, že bude na některý obor vzdělání víc přihlášených, než můžeme přijmout, musí se na tento obor konat školní přijímací zkouška. Tu pak budou tvořit otázky z obecných studijních předpokladů.

Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků  školní přijímací zkoušy (testu obecných studijních předpokladů). Pro celkové hodnocení žáků určila ředitelka naší školy poměr: 50% průměr známek z vysvědčení a 50% výsledky testů.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 50. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 50 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přidány body za test obecných studijních předpokladů (maximum je 50 bodů).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika
 • Pokud na některý obor nebude více uchazečů, než je volných míst, budou uchazeči seřazeni jen podle bodů za vysvědčení ze základní školy a všichni obdrží rozhodnutí s výsledkem "Přijat(a)".
Image

Kontakt


Máte dotaz?


Ing. Milena Kavková
ředitelka školy
kavkova@szes.cz
+420 325 503 180


Kam poslat přihlášku?


Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
Boučkova 355
290 40 Poděbrady

Ještě nevíš, který obor studovat?

Podívej se na naši nabídku

Vyber si obor