Přijímací řízení

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy zveřejňuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. seznam přijatých uchazečů. Pracovním dnem následujícím po dni zveřejnění (t.j. 29.5.2023) začíná plynout zákonná lhůta pro doručení zápisových lístků. V seznamech jsou uvedena přidělená čísla přijatých žáků, bodové výsledky prvního a posledního přijatého žáka, u nepřijatých i jejich pořadí. Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, zákonní zástupci žáka si jej mohou vyzvednout osobně ve škole v úterý 30.5.2023 od 14:00 do 15:30 hodin. Zároveň dostanou další informace a materiály a mohou odevzdat zápisový lístek. Nepřijatým uchazečům pošleme rozhodnutí poštou, mohou si jej však rovněž vyzvednout osobně ve škole v úterý 30.5.2023 od 14:00 do 15:30 hodin.

výsledky PŘIJATÍ:

78-42-M/05 PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

výsledky NEPŘIJATÍ

78-42-M/05 PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA OBOR PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Ředitel školy vyhlásil dne 17. 5. 2023 druhé kolo přijímacího řízení pro obor Přírodovědné lyceum. Přihlášky přijímáme do středy 24. 5. 2023 (včetně). Kritéria pro přijetí a další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY ODEVZDÁNY, VYŘIZUJEME ODVOLÁNÍ

17. 5. 2023 uplynula lhůta pro odevzdávání zápisových lístků. Tím se upřesnily počty budoucích žáků v jednotlivých oborech a začneme vyřizovat odvolání. Pro doplnění tříd bude v rámci tzv. autoremedury provedena změna rozhodnutí z „nepřijat“ na „přijat“ žákům, kteří se odvolali, a to opět podle původních výsledků až do naplnění tříd. Odvolání těch, kteří nemohou být přijati ani v této době, předáme k vyřízení zřizovateli.

V oboru přírodovědné lyceum i po vyřízení odvolání zůstávají volná místa, proto ředitel školy vyhlásil na tento obor 2. kolo přijímacího řízení.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy  zveřejňuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. seznam přijatých uchazečů do všech oborů. Pracovním dnem následujícím po dni zveřejnění (t.j. 3.5.2023) začíná plynout zákonná lhůta pro doručení zápisových lístků.

V seznamech pro jednotlivé obory jsou uvedena přidělená čísla přijatých žáků a bodové výsledky prvního a posledního přijatého žáka.

Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, zákonní zástupci žáka si jej mohou vyzvednout osobně ve škole ve středu 3.5.2023 od 15:30 do 17:00 hodin. Zároveň dostanou další informace a materiály a mohou odevzdat zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům pošleme rozhodnutí poštou, mohou si jej však rovněž vyzvednout osobně ve škole ve středu 3.5.2023 od 15:30 do 17:00 hodin. Předpokládáme, že po odevzdání zápisových lístků přijatými uchazeči vzniknou další volná místa, proto doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí. Právě osobním převzetím rozhodnutí se může celý proces urychlit, navíc vám můžeme pomoci při podávání odvolání.

výsledky PŘIJATÍ:

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

78-42-M/05 PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

43-41-M/01 VETERINÁŘSTVÍ

výsledky NEPŘIJATÍ

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

78-42-M/05 PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

43-41-M/01 VETERINÁŘSTVÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 na SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o. Obory studia, počty přijímaných žáků a kritéria pro přijímání jsou uvedeny níže.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání). Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední škoy, popř. oba obory, a to ve stejném pořadí.

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška (didaktické testy "český jazyk a literatura" a "matematika a její aplikace"). Přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Druhou částí hodnocení přijímacího řízení jsou výsledky uchazeče ze základní školy. Žádná další (školní) zkouška se nekoná.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (test jednotné přijímací zkoušky). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. (Jak vyplývá z OOP č.j.: MSMT-29772/2022-1)

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Agrodpodnikání

denní

4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

Právo a veřejná správa

denní

4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

Přírodovědné lyceum
denní
4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy
Veterinářství
denní
4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

První řádný termín: čtvrtek 13. dubna 2023

Druhý řádný termín: pátek 14. dubna 2023

První náhradní termín: středa 10. května 2023

Druhý náhradní termín: čtvrtek 11. května 2023

Podrobnosti o přijímacích zkouškách


Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků  jednotných testů.  Pro celkové hodnocení žáků určil ředitel naší školy poměr: 40% průměr známek z vysvědčení a 60% výsledky testů.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 40. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 40 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přidány body za jednotné testy: maximum je 30 bodů za český jazyk (což odpovídá 50 bodům hodnocení CERMATu) a 30 bodů za matematiku (což opět odpovídá 50 bodům hodnocení CERMATu).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle součtu získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika
Image

Důležité termíny

Podání přihlášky:

do 1. března 2023

Zaslání pozvánky uchazeči:

do 29. března 2023

1. řádný termín JPZ:

13. dubna 2023

2. řádný termín JPZ:

14. dubna 2023

Výsledky JPZ obdrží škola z CERMATu:

do 28. dubna 2023

Zveřejnění celkových výsledků:

do 3. května 2023

Podání zápisového lístku do školy:

do 10 dnů od zveřejnění

Podání odvolání:

do 3 dnů od doručení rozhodnutí

1. náhradní termín JPZ:

10. května 2023

2. náhradní termín JPZ:

11. května 2023

Kontakt


Máte dotaz?


Ing. Pavel Znamínko
ředitel školy
znaminko@szes.cz
+420 325 503 180


Kam poslat přihlášku?


Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
Boučkova 355
290 01 Poděbrady

Ještě nevíš, který obor studovat?

Podívej se na naši nabídku

Vyber si obor