VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 23.6.2020 vyhlásila ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ.

Obor je vhodný i pro všechny zálemce o chov zvířat a péči o ně

Počet volných míst: 10
Podávání přihlášek: do 31.8.2020
Kritéria přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy, k výsledkům testů jednotné přijímací zkoušky nebude přihlíženo.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Uchazeči budou seřazeni vzestupně podle vypočítaného průměru a podle takto vzniklého pořadí bude přijato prvních deset.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí: český jazyk a literatura - přírodopis- matematika chemie - fyzika

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 21.5.2019 vyhlásila ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 68-43-M/01 PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA.

Počet volných míst: 3
Podávání přihlášek: do 3.7.2020
Kritéria přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy, k výsledkům testů jednotné přijímací zkoušky nebude přihlíženo.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Uchazeči budou seřazeni vzestupně podle vypočítaného průměru a podle takto vzniklého pořadí budou přijati první tři.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 16.6.2020 vydá ředitelka školy oficiální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáků do prvního ročníku. Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v úterý 16.6.2020 v době od 15:00 do 17:00 hodin, případně v dalších pracovních dnech v úředních hodinách.

Podle platných právních norem zveřejňujeme evidenční čísla přihlášek všech úspěšných uchazečů společně s bodovým ohodnocením nejlepšího a nejhoršího přijatého uchazeče:

Přijatí na obor agropodnikání
Přijatí na obor veřejnosprávní činnost
Přijatí na obor veterinářství


INFORMACE K ÚČASTI NA PŘIJÍMACÍCH TESTECH VE ŠKOLE

Vzhledem k bezpečnostním opatřením letos koná každý uchazeč povinné testy jen na jedné škole.
Před vstupem do školy je nutno předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení, že uchazeč nemá příznaky infekčního onemocnění. Toto prohlášení musí podepsat zákonný zástupce uchazeče, je možné jej stáhnout a vytisknout z odkazu pod touto zprávou. Stejně tak je možné podle tohoto vzoru napsat prohlášení ručně, nebo před příchodem do školy si vyzvednout vytištěný formulář, vyplnit jej, podepsat a odevzdat.

odkaz na ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


Zrušení přijímacího řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Dne 28.2.2020 bylo ředitelkou školy zrušeno přijímací řízení na obor přírodovědné lyceum z důvodu velmi malého počtu doručených přihlášek. Všem uchazečům, kteří si již podali přihlášku na tento obor, bylo toto rozhodnutí oznámeno telefonicky včas tak, aby mohli podat svou přihlášku na jiný obor či jinou školu v zákonném termínu.

Nové přihlášky na tento obor již nepřijímáme. Tato nepříjemná situace nás velmi mrzí a za vzniklé komplikace se omlouváme.


OFICIÁLNÍ INFORMACE O JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Základní informace (základní principy, podávání přihlášek, obsah a termíny konání testů, úpravy podmínek)

Přihlášky na střední školy (formulář)

Úpravy podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Výsledky jednotné přijímací zkoušky (rozhodování o přijetí, zápisový lístek, odvolání)

Testy k procvičováníPrůběh přijímacího řízení:

 • Na základě rozhodnutí ředitelky školy se v prvním kole přijímacího řízení nekoná školní přijímací zkouška (tzn. že se konají jenom povinné státní testy z matematiky a českého jazyka) na žádný z oborů naší školy, proto v přihlášce pole "Termín školní přijímací zkoušky" ponechte prázdné, nebo jej proškrtněte.
 • K vykonání testů obdrží každý žák pozvánku.
   

Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků  celostátně povinných jednotných testů. Pro celkové hodnocení žáků určila ředitelka naší školy poměr: 40% průměr známek z vysvědčení a 60% výsledky testů.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 40. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 40 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přidány přepočtené body z vypracovaných testů (maximum je 30 bodů z matematiky a 30 bodů z českého jazyka a literatury).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika

BURZY ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Naše škola se bude prezentovat na přehlídkách středních škol:

 • v Kolíně (14. a 15.10.2019)
 • v Nymburku (17.10.2019)
 • v Mladé Boleslavi (7.11.2019)
 • v Pardubicích (1. a 2.11.2019)

Dny otevřených dveří se v naší škole konají:

 • 13.11.2019 - středa od 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
 • 16.11.2019 - sobota od 9:00, 10:00 a 11:00 hodin
 • 4.12.2019 - středa od 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
 • 15.1.2020 - středa od 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
 • 18.1.2020 - sobota od 9:00, 10:00 a 11:00 hodin
 • po dohodě případně i v jiné dnyPOČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Pro každý z dále uvedených oborů můžeme otevřít 1 třídu.OBORY, NA KTERÉ SE MŮŽETE HLÁSIT

Agropodnikání - kód oboru KKOV: 41-41-M/01
Přírodovědné lyceum - kód oboru KKOV: 78-42-M/05
Právo a veřejná správa - kód oboru KKOV: 68-43-M/01
Veterinářství - kód oboru KKOV: 43-41-M/01

 U všech oborů se jedná pouze o denní formu studia.

Naposledy změněno: Pátek, 10. červenec 2020, 07:39


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady