Import souborů z formátu GIFT

GIFT je nejkomplexnější dostupný formát pro importování testových otázek z textového souboru do Moodlu. Podporuje různé typy úloh: úlohy s výběrem odpovědí, s krátkou odpovědí, s odpovědí pravda/nepravda, numerické úlohy, přiřazování a doplňovací úlohy (cloze test), a také vložení _______ pro formát "vynechané slovo". V jednom textovém souboru lze použít více typů úloh. Formát GIFT dále umožňuje zadávat jméno otázky, komentář k odpovědím a jejich hodnocení v procentech; pro interní potřebu lze text také opatřovat poznámkami, které se v testu nezobrazí.

Kódování importovaného souboru se musí shodovat s kódováním použitým ve vaší instalaci Moodlu. Příklad souboru s úlohami pro import najdete zde: gift/examples.txt

TYPY ÚLOH

Úloha s výběrem odpovědí
U úlohy tohoto typu jsou chybné odpovědi uvozeny vlnovkou/tildou (~), správné odpovědi rovnítkem (=).

   Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{~T.G.M. ~Klement Gottwald =nikdo}

Zvláštní případ úlohy s výběrem odpovědi představuje formát vynechané slovo, který na místo libovolného slova ve větě automaticky vloží značku vynechávky (_____). Varianty odpovědí se v zápisu úlohy uvádějí na místě, kde se má tato značka objevit.

   V památníku na Vítkově byl {~otráven =pohřben ~oddán}Klement Gottwald.

Formát "vynechané slovo" bude použit vždy, když jsou odpovědi v závorce uvedeny kdekoliv před závěrečným interpunkčním znaménkem. Na jejich místo se automaticky vloží značka vynechávky (____). V tomto formátu lze zapsat všechny typy úloh.

Jednotlivé otázky musí být vždy odděleny prázdným řádkem (dvojité CR). Pro větší srozumitelnost můžete napsat každou odpověď na zvláštní řádek a případně odsadit:

   Americký Den díkůvzdání se slaví {
     ~druhý
     ~třetí
     =čtvrtý
   } čtvrtek v listopadu.

   
   Z jaké země původně pochází japonské písmo? {
     ~Indie
     =Čína
     ~Korea
     ~Egypt}

Úloha s krátkou odpovědí
U tohoto typu úlohy jsou všechny odpovědi označeny rovnítkem (=), které signalizuje, že jsou všechny správné. Žádná odpověď nesmí obsahovat znak vlnovka/tilda.

   	Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{=nyní již nikdo =nikdo}
	Dvě a dvě se rovnají {=čtyřem =4}.

Pokud je možná jen jedna správná odpověď, pak nemusí být označena rovnítkem. Pozor ale na záměnu s úlohou typu "pravda/nepravda".

Úloha pravda/nepravda
U tohoto typu úlohy student v odpovědi rozhoduje, zda je určité tvrzení pravdivé. V zápisu úlohy uvádíme odpověď v podobě {TRUE} nebo {FALSE}, příp. zkráceně {T} nebo {F}.

   V památníku na Vítkově je pohřben Klement Gottwald. {F}

   Slunce vychází na východě. {T}

Přiřazování
Dvojice správných odpovědí začínají rovnítkem (=) a jsou odděleny symbolem "->". Musíte vytvořit alespoň tři páry správných odpovědí.

   Zadání úlohy. {
	=otázka1 -> odpověď1
	=otázka2 -> odpověď2
	=otázka3 -> odpověď3
	}

	Přiřaďte k následujícím zemím jejich hlavní města. {
	=Kanada  -> Ottawa
	=Itálie  -> Řím
	=Japonsko -> Tokio
	=Rakousko -> Vídeň
	}

U tohoto typu úloh nelze k odpovědím připojovat komentář ani stanovovat procentní hodnocení odpovědi.

Numerická úloha
Odpověď u tohoto typu úlohy se označuje křížkem (#). Lze u ní stanovit i odchylku, která se uvádí za správnou odpovědí a odděluje se dvojtečkou. Pokud například správná odpověď leží kdekoliv v intervalu 1,5–2,5, zapíšeme ji {#2:0.5}. Tím stanovujeme, že správná odpověď je 2 s odchylkou 0,5 (tzn. interval od 1,5 do 2,5). Pokud není odchylka uvedena, předpokládá se, že je nulová. Poznámka: číselné hodnoty je třeba zadávat s řádovou tečkou, nikoliv čárkou (systém pracuje s anglosaským zápisem).

   Kdy se narodil T.G.M.? {#1850}

   Jaká je hodnota pí (na tři desetinná místa)? {#3.1415:0.0005}

Odpověď na numerickou úlohu může být zapsána také jako interval v následujícím formátu: {#MinimálníHodnota..MaximálníHodnota}

   Jaká je hodnota pí (na tři desetinná místa)? {#3.141..3.142}

Uživatelské rozhraní Moodlu nedokáže pracovat s více variantami odpovědi na numerickou úlohu. Programový kód Moodlu i formát GIFT to však dovedou; toho lze využít pro zadání několika číselných intervalů v rámci jedné odpovědi, zvláště pak v kombinaci s procentním hodnocením jednotlivých variant odpovědi. Pokud použijeme více správných odpovědí, je třeba je v zápise oddělit rovnítkem (stejně jako u otázek s krátkou odpovědí).

   Kdy se narodil T.G.M.? {#
     =1850:0
     =%50%1850:2}

Vzhledem k tomu, že uživatelské rozhraní Moodlu nedokáže pracovat s více variantami odpovědi na numerickou úlohu, nelze je v Moodlu ani prohlížet, ani upravovat. Chceme-li změnit druhou a další variantu odpovědi, nezbývá než otázku vymazat a znovu ji importovat s novou, rozšířenou odpovědí (nebo použít nástroj pro správu databáze, např. phpMyAdmin).

NASTAVENÍ

Kromě těchto základních typů úloh nabízí filtr formátu GIFT další nastavení: jméno otázky, komentář k odpovědím a jejich hodnocení v procentech; pro interní potřebu lze text také opatřovat poznámkami, které se v testu nezobrazí.

Poznámky k otázce
Textový soubor může obsahovat i informace, které se nebudou vkládat do Moodlu, např. mezinadpisy nebo poznámky k otázkám. Filtr ignoruje všechny řádky začínající dvěma lomítky (tabulátory a mezery před nimi se neuvažují).

   // Mezinadpis: Číselné otázky
   Kolik je 2 plus 2? {#4}

Jméno úlohy
Na začátku úlohy můžeme uvést její jméno, které uzavřeme do dvojitých dvojteček.

   ::Původ kandži:: Z které země původně pochází japonské písmo? {=Čína}

   ::Díkůvzdání:: Americký Den díkůvzdání se slaví {~druhý ~třetí =čtvrtý} čtvrtek v listopadu.

Jestliže otázka není pojmenována, použije se jako jméno celé její znění.

Komentář
Komentář lze připojit ke každé odpovědi; připojuje se za odpověď a uvozuje se křížkem (#).

   Která z těchto možností je správná?{ 
   ~chybná odpověď#komentář k chybné odpovědi
   ~další chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi
   =správná odpověď#komentář ke správné odpovědi}
   
   Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{
   =nyní již nikdo#výborně
   =nikdo#výborně}

   V památníku na Vítkově je pohřben T.G.M. {FALSE#Není a nikdy nebyl.}

U úloh s výběrem odpovědí se zobrazí pouze komentář k té variantě, kterou student zvolil. U krátkých odpovědí se komenář zobrazí jen v případě, že student odpověděl správně. U úloh typu pravda/nepravda se komentář zobrazí pouze tehdy, jestliže student odpověděl chybně. Proto by se komentář v posledním uvedeném příkladě zobrazil, jenom kdyby student odpověděl "pravda".

Procentní hodnocení odpovědí
Procentní hodnocení odpovědí je k dispozici jak pro úlohy s výběrem odpovědí, tak pro úlohy s krátkou odpovědí. Procentní hodnocení se vkládá za vlnovku (u úloh s výběrem odpovědí) nebo za rovnítko (u úloh s krátkou odpovědí), přičemž údaj o procentech je uzavřen mezi dvěma znaky "%" (např. %50%). Toto nastavení lze kombinovat s komentáři k odpovědím.

   Složitá otázka.{~chybná odpověď ~%50%téměř správná odpověď =zcela správná odpověď}
     
   ::Ježíšovo město::Ježíš Kristus byl z {
   ~Jeruzaléma#Jeruzalém je sice významné město, ale odpověď zní jinak.
   ~%25%Betléma#Zde se narodil, ale nevyrůstal.
   ~%50%Galileje#Je třeba být přesnější.
   =Nazaretu#Ano! Přesně tak!}.
   
   ::Ježíšovo město::Ježíš Kristus byl z {
   =Nazaretu#Ano! Přesně tak!
   =%75%Nasaretu#Správně, ale pozor na pravopis.
   =%25%Betléma#Zde se narodil, ale nevyrůstal.

Povšimněte si, že poslední dva uvedené příklady obsahují tutéž otázku – poprvé jako úlohu s výběrem odpovědí, podruhé jako úlohu s krátkou odpovědí.

Systém umožňuje zadat u variant odpovědi i jiné procentní hodnoty, než které nabízí uživatelské rozhraní Moodlu. S takovýmito hodnotami zachází modul Test správně, a správně se také budou zobrazovat studentům při řešení testu. Nebudou se však zobrazovat správně učiteli, pokud bude úlohu upravovat prostřednictvím uživatelského rozhraní (Úprava úlohy v modulu Test). Rozbalovací menu totiž nabízí k vložení pouze několik pevných hodnot, a pokud počet procent přesně neodpovídá ani jedné z nich, nezobrazí se správně – na jeho místo bude dosazena některá z přednastavených hodnot.

Více správných odpovědí
Tato volba se používá u úloh s výběrem odpovědí tehdy, je-li správná více než jedna možnost a k získání plného počtu bodů je nutno zvolit všechny správné varianty. Volba se aktivuje, jestliže každé ze správných variant přiřadíte dílčí procentní hodnocení a za žádnou veriantu neudělíte plných 100 %.

   Kdo byl pohřben v památníku na Vítkově? {
	~Nikdo
	~%50%Klement Gottwald
	~%50%Představitelé komunistického režimu
	~T.G.M. }

Povšimněte si, že žádná odpověď není uvozena rovnítkem. Součet bodů by se měl rovnat přesně 100 %, jinak Moodle nahlásí chybu. Aby student automaticky nezískal 100 % jen proto, že si prošel všechny odpovědi, je dobré nastavit ke špatným odpovědím záporné procentní hodnoty.

   Kdo byl pohřben v památníku na Vítkově? {
     ~%-50%Nikdo
     ~%50%Klement Gottwald
     ~%50%Představitelé komunistického režimu
     ~%-50% T.G.M. }

Speciální znaky ~ = # { }
Znaky ~ = # { } slouží k řízení činnosti filtru a nelze je přímo použít v textu úlohy. V jistých případech je však užití některého z těchto znaků nezbytné, např. pro zápis matematického výrazu. V tom případě je nutno před něj vložit zpětné lomítko (\); filtr jej pak nebude považovat za řídicí znak a přepíše jej beze změny do textu úlohy. Například:

   Který výraz je roven 5? {
     ~ \= 2 + 2
     = \= 2 + 3
     ~ \= 2 + 4 }

   ::Řídicí znaky formátu GIFT::
   Který z následujících znaků NENÍ řídicím znakem importního formátu GIFT? {
    ~ \~   # \~ je řídicí znak.
    ~ \=   # \= je řídicí znak.
    ~ \#   # \# je řídicí znak.
    ~ \{   # \{ je řídicí znak.
    ~ \}   # \} je řídicí znak.
    = \   # Správně! \ (zpětné lomítko) není řídicí znak, ale užívá se, 
          chceme-li řídicí znak použít v textu úlohy.
   }

Při zpracování otázky se zpětné lomítko odstraní a neuloží se do textu úlohy.

Další nastavení
Další nastavení lze měnit úpravou importního filtru gift/format.php.

Například u krátkých odpovědí můžete nastavit rozlišování malých a velkých písmen změnou "0" na "1" v následujícím řádku:
$question->usecase = 0; // Ignore case

PODĚKOVÁNÍ

Formát GIFT a filtr pro jeho převod do Moodlu byl vytvořen díky spolupráci řady moodlovských nadšenců. Jeho základem je formát "vynechané slovo", na jehož tvorbě se podíleli Martin Dougiamas, Thomas Robb a další. GIFT vytvořil v prosinci 2003 Paul Tsuchido Shew a zakomponoval do něj i připomínky ostatních, které se týkaly hlavně rozsahu možností formátu. Jméno GIFT vzniklo jako zkratka pro "General Import Format Technology"; to by ovšem byl příliš dlouhý název pro tak jednoduchý filtr, proto se mu říká prostě GIFT.

Dokumentaci k formátu GIFT vypracoval Paul Tsuchido Shew, http://ac.shew.jp (poslední aktualizace 27. února 2004).

Rejstřík všech souborů nápovědy