Moduly činností

Moodle obsahuje celou řadu modulů činností, z nichž můžete vystavět jakýkoliv typ kurzu.

 Fóra

  Ve fórech se odehrává většina komunikace účastníků kurzu. Fóra mohou být řízena a zobrazována různými způsoby. Příspěvky mohou být hodnoceny dalšími účastníky diskuse a mohou obsahovat přiložené soubory. Uživatelé mohou automaticky odebírat nové příspěvky emailem. Učitel má možnost nařídit odebírání nových příspěvků všem studentům.

 Písemné práce

  Učitel požádá studenty o vyjádření se k zadanému tématu či problematice. Studenti mohou svou odpověď upravovat a upřesňovat. Tato odpověď je soukromá a je určena pouze pro učitele. Ten může nabídnout zpětnou vazbu a hodnocení každé písemné práce. Není od věci zadat v kurzu jednu takovou písemnou práci týdně.

 Zdroje

  Zdroje tvoří obsah kurzu. Jsou to informace, které učitel do kurzu přináší. Jedná se o soubory uložené na serveru kurzu, stránky upravované přímo v Moodle či odkazy na externí webové stránky, které tvoří součást tohoto kurzu.

 Úkoly

  Úkoly umožňují učiteli určit problém, jež musí studenti vyřešit a výsledek zaslat jako soubor libovolného formátu na server. Mezi typické úkoly patří eseje, zprávy z projektu, obrázky apod. Modul v sobě zahrnuje možnost hodnocení odeslaného úkolu.

 Testy

  Tento modul umožňuje učiteli navrhnout a sestavit test sestávající z výběrových odpovědí, odpovědí ano/ne nebo krátkých písemných odpovědí. Otázky jsou uloženy v kategorizované databázi a mohou být znovu použity uvnitř kurzu či ve více kurzech. Lze nastavit více možných pokusů o zvládnutí testu. Každý pokus je automaticky zaznamenán a učitel si může vybrat, zda poskytne zpětnou vazbu či ukáže správné odpovědi. Modul v sobě zahrnuje možnost hodnocení testu.

 Hlasování

  Hlasovnání je velice jednoduché - učitel položí otázku a určí možné odpovědi. Hodí se například k motivování studentů, k hlasování o dalším směřování výuky nebo k získání individuálního svolení k nějaké činnosti.

 Dotazníky

  Modul poskytuje sadu oveřených dotazníkových nástrojů, které byly shledány užitečnými při posuzování a stimulování vzdělávání v online prostředí. Učitelé mohou takto získaná data od svých studentů využít k získání představy o své třídě a k reflexi své vlastní vyučovací činnosti.


 Fóra

  Tato činnost může být tou nejdůležitější - právě zde totiž nejčastěji probíhá diskuse mezi účastníky kurzu. Fóra mohou být uspořádána několika různými způsoby a mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem. Příspěvky lze prohlížet v několika formátech a je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků, kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána e-mailem. Učitel má možnost vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům.


 Popisky

  Popisek vlastně není skutečná aktivita; používá se tehdy, chceme-li mezi ostatní aktivity na hlavní stránce kurzu začlenit text a obrázky.


 Studijní materiály

  Studijní materiály jsou jádrem kurzu: jsou to zdroje informací, které chcete do kurzu zařadit. Mohou to být předem připravené soubory, které přenesete na server, stránky připravované přímo v Moodlu nebo externí internetové stránky, které včleníte do svého kurzu.


 Testy

  Tento modul umožňuje vytvářet a zadávat testy. Testy se mohou skládat z otázek několika typů: výběr z více možností, pravda/nepravda, krátká odpověď, numerická úloha, přiřazování, popis, doplňovací úloha (cloze test). Otázky jsou ukládány do databáze, kde je lze podle potřeby seskupovat do kategorií, a mohou být opakovaně použity v jednom i více kurzech. Studentům lze povolit pro řešení testu více pokusů. Každý pokus je automaticky obodován a podle nastavení může být studentům zobrazena správná odpověď, případně podrobnější komentář. Součástí modulu jsou také nástroje pro hodnocení v rámci celého kurzu.


 Úkoly

  Úkoly se používají pro zadávání takových úloh, jejichž splnění vyžaduje, aby student vytvořil digitální obsah (v libovolném formátu) a elektronicky jej odevzdal (uložil na server). Typickými úkoly jsou eseje, projekty, referáty atd. Modul obsahuje také nástroje pro bodové a slovní hodnocení.

Rejstřík všech souborů nápovědy