Seznam přijatých na obor vzdělání VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Poučení

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole Poděbrady, p.o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v pondělí 30.4.2018 v době od 14:00 do 16:30 hodin. Zároveň je možné odevzdat zápisový lístek a získat další informace.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou, jestliže si jej nepřevezmou osobně ve škole. Pokud i nadále trvá zájem o studium na tomto oboru, je možné se proti rozhodnutí do tří dnů odvolat, jak je v rozhodnutí uvedeno. Doporučuji i potom sledovat informace na webové stránce školy, při nenaplnění povolené kapacity může být vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

V rozhodnutí je uveden celkový přepočtený počet bodů, které uchazeč získal při přijímacím řízení. Maximální možný zisk je 100 bodů. Pro možnost porovnání a v souladu s právním předpisem uvádíme počet získaných bodů nejlepšího uchazeče a také toho, který byl přijat s nejmenším počtem bodů:

Nejlepší výsledek: 72,600

Nejnižší počet bodů, který stačil pro přijetí: 29,289

 

Evidenční číslo

 

 

0211

 

0224

0203

 

0228

0213

 

0222

0212

 

0220

0219

 

0215

0201

 

0210

0202

 

0225

0205

 

0227

0207

 

0223

0204

 

0218

0216

 

0217

0209

 

0221

0208

 

0206

0214

 

0226