Seznam přijatých na obor vzdělání VETERINÁŘSTVÍ

Poučení

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole Poděbrady, p.o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v pondělí 30.4.2018 v době od 14:00 do 16:30 hodin. Zároveň je možné odevzdat zápisový lístek a získat další informace.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou, jestliže si jej nepřevezmou osobně ve škole. Pokud i nadále trvá zájem o studium na tomto oboru, je možné se proti rozhodnutí do tří dnů odvolat, jak je v rozhodnutí uvedeno. Doporučuji i potom sledovat informace na webové stránce školy, při nenaplnění povolené kapacity může být vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

V rozhodnutí je uveden celkový přepočtený počet bodů, které uchazeč získal při přijímacím řízení. Maximální možný zisk je 100 bodů. Pro možnost porovnání a v souladu s právním předpisem uvádíme počet získaných bodů nejlepšího uchazeče a také toho, který byl přijat s nejmenším počtem bodů:

Nejlepší výsledek: 82,800

Nejnižší počet bodů, který stačil pro přijetí: 51,489

 

Evidenční číslo

 

0310

 

0348

0301

 

0334

0355

 

0338

0307

 

0330

0354

 

0336

0326

 

0335

0329

 

0340

0314

 

0342

0350

 

0324

0344

 

0323

0321

 

0320

0313

 

0343

0328

 

0302

0325

 

0318

0305

 

0322

0309

 

0312

0333

 

0304

0316

 

0352

0331

 

0308

0319

 

0303

0346

 

0327

0345

 

0339