Seznam přijatých na obor vzdělání AGROPODNIKÁNÍ

Poučení

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole Poděbrady, p.o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v pondělí 30.4.2018 v době od 14:00 do 16:30 hodin. Zároveň je možné odevzdat zápisový lístek a získat další informace.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou, jestliže si jej nepřevezmou osobně ve škole. Pokud i nadále trvá zájem o studium na tomto oboru, je možné se proti rozhodnutí do tří dnů odvolat, jak je v rozhodnutí uvedeno. Doporučuji i potom sledovat informace na webové stránce školy, při nenaplnění povolené kapacity může být vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

V rozhodnutí je uveden celkový přepočtený počet bodů, které uchazeč získal při přijímacím řízení. Maximální možný zisk je 100 bodů. Pro možnost porovnání a v souladu s právním předpisem uvádíme počet získaných bodů nejlepšího uchazeče a také toho, který byl přijat s nejmenším počtem bodů:

Nejlepší výsledek: 80,356

Nejnižší počet bodů, který stačil pro přijetí: 40,444

 

Evidenční číslo

 

0043

0022

 

0017

0004

 

0018

0019

 

0040

0023

 

0032

0005

 

0026

0021

 

0002

0007

 

0045

0011

 

0010

0014

 

0034

0012

 

0031

0030

 

0027

0028

 

0037

0033

 

0029

0008

 

0020

0006

 

0016

0038

 

0003

0025

 

0013

0041

 

0042

0036

 

0009

0035

 

0015

0039

 

0024